Who won Thursday's vice-presidential debate?

Joe Biden
46% (750 votes)
Sarah Palin
54% (870 votes)
Total votes: 1620